วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจโรงเรียนบ้านนากระเซ็ง


วิสัยทัศน์
โรงเรียนบ้านนากระเซ็ง จัดการศึกษาภาคบังคับให้ประชาชนวัยเรียนอย่างทั่วถึง มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม ก้าวล้ำสู่ประชาคมอาเซียน
พันธกิจ
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. จัดให้สื่ออุปกรณ์และส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
4. จัดกิจกรรมเพื่อระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกเพื่อจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
5. จัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

Comments